Zasadanie Rady pre rodinu v Žiline (8. jún 2011)

Pravidelné zasadanie Rady KBS pre rodinu sa uskutočnilo 8. júna v Žiline v priestoroch pastoračného centra N3 pod vedením predsedu rady, Mons. Milana Chautura, košického eparchu.
 
Rada pre rodinu sa počas roka 2011 zaoberá oblasťami pastorácie, ktoré odporučil Sv. Otec Benedikt XVI. ako prípravu na VII. Svetové stretnutie rodín s titulom Rodina: práca a sviatok. Pre júnové zasadanie rady to bola téma Rodina a oddych, voľný čas.
 
Po spoločnej modlitbe a po zamyslení – osobnom svedectve ThLic. Petra Jakuba k uvedenej hlavnej téme stretnutia Rodina a oddych, voľný čas predložil Ing. Michal Motyka historický, židovský a kresťanský pohľad na čas, voľný čas a jeho prežívanie v rodine. Zaoberal sa tiež realitou súčasných ponúk a schopnosťou dnešnej rodiny a jej členov prežívať tento čas tak, aby budoval vzťahy v rodine, kreativitu a osobnosť každého jej člena. Upozornil na úskalia individualizmu a konzumizmu a podceňovanie skutočných hodnôt, ktoré ovplyvňujú spôsoby, akými súčasná rodina oddych a voľný čas prežíva. Takto ovocím oddychu často nie je radosť zo života a načerpanie síl pre život práce, ale roztrpčenie, rozčarovanie, rozbité vzťahy. V diskusii členovia rady potvrdili, že aj na dobré a účinné prežívanie oddychu a voľného času je potrebné sa pripraviť, je potrebné počítať s tým, že dobre prežiť oddych človeka niečo stojí. Overený model tu je, daný Tvorcom a Pánom času, len ho treba znovu objavovať v súčasných podmienkach života ľudskej rodiny. Pomocou pre toto objavovanie je aj 8. katechéza Sviatok – čas pre rodinu z desiatich prípravných katechéz na Svetové stretnutie rodín, ktoré Sv. Otec Benedikt XVI. predložil všetkým rodinám sveta v máji, v čase slávenia Svetového dňa rodiny.
 
V ďalšej časti programu zasadania rady prítomní ocenili aktivitu a úsilie organizátorov Dňa rodiny, ktorá sa uskutočnila na 18 miestach na Slovensku s účasťou cca 20000 ľudí. Prijali podnety k organizácii a k zlepšeniu propagácie v niektorých farnostiach pre budúci ročník. Členovia rady sa ďalej zaoberali duchovnou a organizačnou prípravou na Svetové stretnutie rodín v Miláne 2012, spôsobom pomoci pre uskutočňovanie Kurzov prípravy na manželstvo v diecézach po distribúcii metodiky kurzov do farností, ďalšími krokmi prípravy konferencie o rodine, ktorá sa uskutoční 21.10.2011 v Košiciach a informáciami z diecéz o aktivitách pre rodiny. Tie možno nájsť aj na www.rodina.kbs.sk, tiež na www.vyveska.sk
 
Informovala Viera Václavová