Zasadanie Rady pre rodinu v Žiline (8. október 2021)

V Žiline sa v piatok zišli na svojom pravidelnom zasadaní na pozvanie predsedu Rady KBS pre rodinu vladyku Cyrila Vasiľa 18 členovia, zástupcovia diecéz, eparchií a Konferencie vyšších rehoľných predstavených. Stretnutie sa nieslo v téme: Výzvy pandémie pre pastoráciu rodín.

Hlavným cieľom stretnutia bolo uvažovať nad aktuálnymi vplyvmi pandémie na rodinu. Prvou relátorkou zasadania bola Iva Mocáková, členka Rady, ktorá sa vo svojom príspevku: Nájsť znova cestu: podporiť nádej, okrem iného zamerala na vnútorné zdroje, ktoré rodinám môžu pomôcť prekonať postcovidové následky. Medzi hlavné zaradila: odolnosť, budovanie nádeje, optimizmus, radosť.

Doc. Jozef Žuffa z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave s príspevkom: Rodina v covidovej dobe (sociologická perspektíva) zdôraznil, že pandémia v rodinách len zvýraznila a urýchlila problémy, ktoré v nich driemali. Pandemická skúsenosť bola náporom aj na duchovný život rodín.

Vo vzťahu k prežívaniu viery pandémia odkryla, že viera nemôže byť len privátnou záležitosťou, ktorá nemá dopad na život rodiny. Rovnako nám pandémia ukázala, že Cirkev dnes potrebuje stáť pri ľuďoch, ako to bolo možné vidieť aj v mnohých podnetných aktivitách.

Všetky podnety boli rozdiskutované v nasledovných pracovných skupinách, ktorých zámerom bolo nájsť pastoračné výzvy a aplikácie pre pastoráciu rodín. Medzi podstatné zistenie covidovej doby patrilo väčšie využitie komunikačných prostriedkov v pastorácii.

Mnoho kreatívnych kňazov i laikov pružne zareagovali na pandémiu ako na výzvu, ktorá ich podnietila hľadať cesty ako nestratiť kontakt s rodinami. Skrze online priestor tak mohli zachytiť väčší počet rodín. Mnohé z aktivít, ktoré totiž neboli počas pandémie udržané aspoň v online forme, veľmi rýchlo zanikli a bolo náročné ich znova naštartovať.

Mnoho rodín si v pandémii odvyklo slúžiť. Online aktivity boli preto pomenované ako prostriedok na udržanie toho, čo aktuálne nie je možné uskutočniť osobne. Na druhej strane však prišlo zistenie, že aj keď online priestor do istej miery chýbajúce nahradil, nedokázal zastúpiť osobnú pastoráciu.

Pandémia nám pomohla vžiť sa do telesnej skúsenosti ľudí, uvedomiť si, že človek prežíva aj duchovný život skrze telo, ktoré je zraniteľné, ktoré postráda sviatosti, že odovzdávať evanjelium nie je možné bez vzťahov a mimo živých vzťahov.

Preto členovia pracovných skupín dali dôraz na potrebu pastorácie založenej na vzťahoch (pozývanie kňazov do rodín, pastorácia skrze rodiny, tvorba podmienok pre vznik rodinných spoločenstiev). Všetky podnety Rada plánuje implementovať aj do nového trojročného plánovacieho obdobia.

V ďalšej časti programu účastníci diskutovali o aktivitách Rady i diecéz za uplynulé obdobie. Osobitne bol predstavený program Amoris.

Ďalším bodom programu bola diskusia o Svetovom stretnutí rodín v Ríme. Nakoľko stretnutie bude mať podľa slov pápeža „multicentrický charakter“, členovia Rady uvažovali spoločne nad stratégiou a know-how pre diecézy v oblasti prípravy a realizácie SSR na diecéznej úrovni.

Na tento účel Rada ustanovila pracovnú skupinu, ktorá bude komunikovať s kompetentnými v jednotlivých diecézach a napomáhať tomu, aby všetko potrebné, čo pre organizáciu tohto podujatia diecéza bude potrebovať, bolo k dispozícii.

V závere členovia Rady slávili svätú omšu spolu s miestnym žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom a vladykom Cyrilom Vasiľom, predsedom Rady KBS pre rodinu.