Zasadanie Rady pre rodinu v Žiline (9. október 2013)

Pravidelné zasadanie Rady pre rodinu KBS sa uskutočnilo 9. októbra v Žiline v priestoroch Biskupského úradu pod vedením predsedu rady, Mons. Milana Chautura, košického eparchu.
 
Po úvodnej modlitbe a privítaní otec biskup Milan Chautur otvoril pracovné stretnutie, ktorého hlavnou témou bolo Vytváranie spoločenstiev rodín vo farnosti. Don Marián Valábek SDB, riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy, prestavil skúsenosti talianskeho kňaza P. Renza Bonettiho ako sa postupne v jeho farnosti v spolupráci s manželskými pármi, ktoré túžili objaviť krásu a poslanie manželstva podľa Božieho stvoriteľského plánu, vytvorili rodinné spoločenstvá evanjelizácie. Týždenné stretnutia rodín prebiehajú podľa jednoduchých pravidiel, kde nechýba modlitba a vzájomné zdieľanie počutého a žitého Božieho slova. Podmienkou vzniku týchto spoločenstiev je objaviť pravdu o sviatostnom manželstve, v ktorom prebýva Kristus a zjavuje v ňom Božiu lásku k Cirkvi.
 
V diskusii sa zapojili so svojimi svedectvami o vytváraní spoločenstiev rodín vo farnosti:  otec Peter Labanič, ktorý sa podelil so skúsenosťou vytvárania spoločenstiev rodín prostredníctvom gréckokatolíckych kňazských rodín aj v malých vidieckych farnostiach a pán Igor Miština so skúsenosťou spoločenstiev Hnutia kresťanských rodín, tiež ďalší členovia rady so svojimi pozitívnymi i negatívnymi skúsenosťami. Rada pre rodinu bude pokračovať v zbieraní skúseností, ktoré ponúkne farnostiam – kňazom, laikom, manželom, rodinám – formou pre nich vhodnou a prijateľnou.
 
Druhou rozsiahlou témou stretnutia bola Charta práv rodiny. V tomto roku si pripomíname 30. výročie jej vyhlásenia Apoštolskou stolicou (22.10.1983). Pápežská rada pre rodinu pri tejto príležitosti zorganizovala konferenciu, na ktorej sa v septembri zúčastnil aj zástupca zo Slovenska JUDr. Peter Hrušovský. Na stretnutí rady predstavil jej dôležité témy a závery. Chartu práv rodiny prepísala prof. Agoly do právneho jazyka a je silnou výzvou pre rodinnú politiku.
 
Ďalej členovia rady prevzali obnovené vydanie pastoračnej pomôcky pre farnosti Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí a organizačne sa venovali Plánu aktivít rady na rok 2014, hodnoteniu Kurzov prípravy na manželstvo, Normám ohlášok snúbencov a Púti rodín k hrobu Sv. Petra do Ríma 26.-27. októbra 2013.
 
Záver stretnutia patril veľmi pozitívnemu hodnoteniu Národného pochodu za život a diskusiou o tom, čo ďalej; tiež aktuálnym informáciám z diecéz o aktivitách pre rodinu  a spoločnej modlitbe za rodiny a pastoráciu rodín.
 
Informovala Viera Václavová