Zasadanie Rady pre rodinu v Badíne (15. - 16. marec 2022)

Nové trojročné funkčné obdobie začala Rada KBS pre rodinu dvojdňovým zasadaním 15. – 16. marca v Badíne. Stretnutie sa začalo svätou omšou, ktorú celebroval košický eparcha, vladyka Cyril Vasiľ, predseda Rady KBS pre rodinu.

Po predstavení a zoznámení všetkých členov a po odovzdaní dekrétov o menovaní predseda Rady predstavil rámec smerovania Rady na najbližšie tri roky činnosti v aktualizovanom kontexte krízy na Ukrajine. Následne všetci prítomní spolu s predsedom diskutovali o viacerých výzvach pastorácie rodín. V závere prvého dňa sa členovia Rady zjednotili v spoločnej eucharistickej adorácii na tému: Čo Duch hovorí Cirkvám, ktorú na základe listov sv. Ignáca Antijochijského viedol vladyka Cyril.

V ďalší deň bola po úvodnom predstavení úloh Rady i členov Rady v programe predovšetkým práca v tematických pracovných skupinách, spoločné diskusie a informácie o aktuálne prebiehajúcich aktivitách Rady i ďalších podnetných programoch a iniciatívach. Hlavným cieľom tohto úvodného stretnutia bolo plánovanie hlavného tematického zamerania Rady v nadchádzajúcom funkčnom období. Rámec stretnutia tvorilo päť tematických okruhov, o ktorých prítomní členovia diskutovali v diskusiách i pracovných skupinách.

Členovia Rady sa spoločne zamýšľali nad pokračovaním projektu Kurzov prípravy na manželstvo, ktorý aktuálne prechádza hodnotiacou fázou, zamýšľali sa nad krokmi, ktoré by napomohli kurzy rozšíriť do ďalších farností. 

Ďalšou z tém bolo Sprevádzanie rodín po sobáši, v ktorej prítomní uvažovali nad možnosťami konkrétneho využitia viacerých metodických materiálov, ktoré vydala Rada (Stretnutia rodičov pred krstom dieťaťa, Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí, Katechézy pre stretnutia rodín vo farnosti). Zároveň diskutovali aj o pripravovanej príručke Malá cesta kresťanských manželov, ktorá bude slúžiť pre katechézu manželov o sviatosti manželstva.

Treťou diskutovanou témou bola Formácia kňazov, manželov a odborníkov v pastorácii rodín a v teológii manželstva a rodiny, ktorej úlohou bolo zmapovať stav formácie, načrtnúť výzvy i možné kroky. Pri ďalšej z tém sa diskutovalo o možnostiach budovania diecéznych štruktúr pre pastoráciu rodín. V záverečnej téme: Family friendly farnosť bol predstavený koncept FFP (Family friendly parish) zo zahraničných skúseností. V pracovných skupinách bol tento koncept rozdiskutovaný do konkrétnych detailov.

Okrem hlavných tém zazneli informácie o X. Svetovom stretnutí rodín a o jeho prípravách v jednotlivých diecézach na Slovensku.

Spolu s pastoračnou príručkou vydanou Rímskou diecézou a Dikastériom pre laikov, rodinu a život (tzv. Pastoračný kit) boli predstavené viaceré praktické nástroje a materiály využiteľné v prípravách diecéznych stretnutí. Rovnako zaznela informácia k sláveniu druhého Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý pápež vyhlásil na štvrtú júnovú nedeľu, v okolí sviatku sv. Joachima a Anny.

V rámci Noviniek v pastorácii rodín bol predstavený pripravovaný projekt Plánuj prirodzene, ktorý sa zameriava na osvetu v oblasti prirodzených metód plánovania rodičovstva.

Na stretnutí zaznela tiež informácia o programe Vyvolený, novom metodickom materiáli OZ V.I.A.C., ktorý je určený pre stretnutia mladých pripravujúcich sa na sviatosť birmovania. Výhodou tohto programu je myšlienka zapojenia rodičov do prípravy ich detí.

V závere stretnutia sa zástupcovia diecéz vzájomne informovali o prebiehajúcich aktivitách a iniciatívach vo farnostiach a diecézach. Fotografie zo stretnutia je možné nájsť na Facebooku Rady

Najbližšie zasadanie sa uskutoční 17. mája v Košiciach.

Zdroj: https://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220317028