Rok sv. Jozefa

So srdcom otca (z listu pápeža Františka Patris corde)

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi napísal pápež František apoštolský list Patris corde – So srdcom otca. Spolu s pápežom sa chceme zahľadieť na postavu sv. Jozefa,  akým typom otca bol a aké poslanie mu Božia prozreteľnosť zverila. Jozef mal odvahu stať sa pred zákonom Ježišovým otcom a dať mu meno, ktoré mu zjavil anjel: „Dáš mu meno Ježiš“ (Mt 1, 21). Ako vieme, dať nejakému človeku alebo nejakej veci meno, ako to urobil Adam v rozprávaní z Knihy Genezis (porov. 2, 19 – 20), znamenalo v dávnych kultúrach nadviazať vzťah. Veľkosť sv. Jozefa spočíva v tom, že bol Máriiným manželom a Ježišovým otcom. A takto sa – podľa slov sv. Jána Zlatoústeho – „dal do služby celému plánu spásy“.
 
Svätý Pavol VI. poznamenáva, že jeho otcovstvo sa konkrétne prejavilo v tom, že „zo svojho života spravil službu zasvätenú tajomstvu vtelenia a s ním spojenému vykupiteľskému poslaniu. Svoju legálnu právomoc nad svätou rodinou využil na to, aby jej úplne daroval seba samého, svoj život, svoju prácu; svoje ľudské povolanie milovať domácich tak premenil na nadľudské darovanie seba, svojho srdca a všetkých schopností na lásku v službe Mesiášovi, ktorý rástol v jeho dome.“ Jozef videl Ježiša deň za dňom rásť „v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2, 52). Tak ako urobil Pán s Izraelom aj on učil Ježiša chodiť, držiac ho za ruku: bol pre neho ako otec, ktorý ho berie na ramená a skláňa sa k nemu, aby ho nachoval (porov. Oz 11, 3 – 4). Vo svojej úlohe hlavy rodiny učil Jozef Ježiša, aby bol poslušný rodičom (porov. Lk 2, 51), podľa Božieho prikázania (porov. Ex 20, 12).
 
Jozef prijal Máriu bezpodmienečne. Dôveroval anjelovým slovám. „Šľachetnosť jeho srdca je taká veľká, že to, čo sa naučil zo zákona, podriaďuje láske. Dnes v tomto svete, kde je zjavné psychické, slovné a fyzické násilie na ženách, sa Jozef ukazuje ako vzor úctivého a citlivého muža, ktorý, hoci nemá všetky informácie, rozhodne sa ochrániť Máriino dobré meno, jej dôstojnosť a život. V jeho pochybnostiach o tom, ako najlepšie konať, mu Boh svojím svetlom pomohol prijať toto rozhodnutie.“
 
Syn Všemohúceho prišiel na svet a prijal veľmi zraniteľný stav. Potreboval Jozefa, aby ho bránil, chránil, staral sa o neho a aby ho vychoval. Boh dôveroval tomuto človeku rovnako ako Mária, ktorá v Jozefovi našla nielen toho, kto jej zachránil život, ale aj toho, kto sa vždy postará o ňu i o Dieťa. V tomto zmysle je bezpochyby sv. Jozef ochrancom Cirkvi, pretože Cirkev je predĺžením Kristovho tela v dejinách rovnako ako sa v materstve Cirkvi odráža Máriino materstvo. V tom, že Jozef chráni Cirkev, naďalej chráni aj Dieťa a jeho matku, a aj my, keď milujeme Cirkev, milujeme tiež Dieťa a jeho matku. Jozef bol tesár, ktorý poctivo pracoval, aby zaistil živobytie pre svoju rodinu. Od neho sa Ježiš učil, čo znamená jesť ovocie svojej práce a akú hodnotu, dôstojnosť a radosť to prináša.
 
Otcami sa nerodíme, otcami sa stávame. A nestávame sa nimi tým, že privedieme na svet dieťa, ale preto, že prevezmeme zodpovednosť za starostlivosť oň. Zakaždým, keď ktokoľvek prijme starostlivosť o život druhého, v istom zmysle plní voči nemu otcovskú úlohu.
Z listu Patris corde.
 

Pápežské dokumenty

Patris corde (So srdcom otca). Apoštolský list pápeža Františka o sv. Jozefovi AUDIO
Dekrét Apoštolskej penitenciárie o odpustkoch pri príležitosti Roku svätého Jozefa
Redemptoris custos (Ochranca Vykupiteľa) Apoštolská exhortácia Jána Pavla II. o sv. Jozefovi

 

Teologická literatúra

Jozefológia (náuka o svätom Jozefovi) od Mons. Mariána Chovanca
Sv. Jozef. Teologické vovedenie Jednoduché dielko o úcte k sv. Kozefovi od Michaela D. Griffina O.C.D
...so sv. Jozefom, jej ženíchom... teologická štúdia prof. Jozefa Jurka
Úcta k svätému Jozefovi komplexný pohľad Štefana Fábryho na postavu svätého Jozefa so súhrnom informácií o jeho živote, o ľudovej zbožnosti.
 

Popularizačná literatúra

Otcov tieň.  Román o živote sv. Jozefa od poľského autora Jana Dobraczyńskeho
Svätý Jozef - Tajomstvo spravodlivého. Biblický román o sv. Jozefovi od autorky Odile Haumontéovej
Zasvätenie sa sv. Jozefovi. 33-dňový program zasvätenia sa, úvahy o tajomstvách svätého Jozefa, modlitby a pobožnosti k tomuto svätcovi od autora Donalda Callowaya
7 bolestí a 7 radostí svätého Jozefa
Žiť ako svätý Jozef 7 výnimočných pohľadov známych slovenských kňazov a rehoľníkov na sv. Jozefa (ed. Juraj Pigula)
Jozef 2.1 Zamyslenia slovenských biskupov, kňazov a otcov rodín nad zvolaniami z litánií o sv. Jozefovi (ed. Pavol Hrabovecký)

 

Pobožnosti

Krížová cesta so sv. Jozefom (Mons. Stanislav Stolárik)
Krížová cesta sv. Jozefa (Jozef Šuppa)
Deviatnik k sv. Jozefovi (Jozef Šuppa)
Ruženec k sv. Jozefovi (Saletíni Rozkvet)
Litánie k sv. Jozefovi    (video)
31 dní so sv. Jozefom (editorka Brigita Halászová)
Marcová pobožnosť k sv. Jozefovi
Akatist k sv. Jozefovi   (video)
Modlitby k sv. Jozefovi
Brožúra k Roku sv. Jozefa (PDF), tlačená brožúra (Farnosť Kežmarok)
7 nedieľ sv. Jozefa (DKU Bratislava)

 

Katechetické pomôcky

Rozbor ikony sv. Jozefa (DKU Košice)
Spoznávame život sv. Jozefa – aktivita pre deti (Farnosť Levoča)
Sv. Jozef – robotník – pracovný list pre deti (DKU Bratislava)
Sv. Jozef - kvíz (ThLic. M. Majzel, PhD.)
Prezentácia o sv. Jozefovi (DKU Bratislava)
Deviatnik k sv. Jozefovi pre rodiny s deťmi (KPKC)
Jozef, tesár z Nazareta (ilustrovaná kniha pre deti)

 

Liturgia

Hymnus k sv. Jozefovi

 

Homílie

Jozef rešpektoval nie len manželkine telo, ale aj jej dušu. (Vladyka Cyril Vasiľ) 1.1.2021
Neboj sa prijať Jozefa (Mons. Stanislav Stolárik) 19.3.2021

 

Aktivity

Deň rodiny s témou Otec nablízku
„Otec, ako to vlastne je...“
Púť otcov a synov v Klokočove (september)

 

Audio& Video

Podcasty ThLic. Róberta Neupauera (DKU Spiš, zverejňované vždy 19. v mesiaci)
Video-katechézy prof. Františka Trstenského 1.   2.   3.   (Farnosť Kežmarok)
Video-katechézy pedagógov Gréckokatolíckej teologickej fakulty UNIPO
Video-katechézy pátrov verbistov v rámci pôstu 2021 – Patris corde
Pamiatka sv. Jozefa vladyka Cyril Vasiľ na TV LOGOS (27.12.2020)
Rok sv. Jozefa. Relácia na TV LUX (18.1.2021)
Ďalšie relácie o sv. Jozefovi na TV LUX

 

Novinky o roku sv. Jozefa

Dossier TKKBS