Synoda o rodine

Termín mimoriadneho zasadania biskupskej synody: 5. – 19. október 2014
Téma: Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanjelizácie
Termín riadneho zasadania biskupskej synody: 4. – 25. október 2015
Téma: Povolanie a poslanie rodiny v cirkvi a v súčasnom svete.
 
Svätý Otec František vyhlásil na termín 5. – 19. októbra 2014 Tretie mimoriadne generálne zasadnutie Biskupskej synody, ktorého téma bola: „Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanjelizácie.” P. Federico Lombardi označil zvolanie synody venovanej rodinnej pastorácii za veľmi významné. Dôležitosť synodálneho postupu ďalej konkretizoval nasledovne: „Je to spôsob, akým pápež hodlá prehlbovať reflexiu a ďalšie smerovanie spoločenstva Cirkvi, so zodpovednou účasťou biskupov z rozličných častí sveta. Je správne, aby Cirkev pri reflexii a modlitbe postupovala ako spoločenstvo a aby sa v najdôležitejších otázkach, medzi ktoré patrí aj rodinná pastorácia, riadila spoločnými pastoračnými usmerneniami pod vedením pápeža a biskupov. Zvolanie mimoriadnej synody jasne ukazuje túto cestu. V tomto kontexte by navrhovanie špecifických pastoračných riešení zo strany jednotlivcov alebo lokálnych inštitúcií mohlo priniesť riziko zmätku. Je dobre mať na pamäti dôležitosť toho, aby sa postupovalo v plnom spoločenstve organizmu Cirkvi.“

Etapy synody
Postup prác synody bol rozvrhnutý do dvoch etáp:
1.etapou bolo mimoriadne generálne zasadnutie synody v roku 2014 s cieľom vyšpecifikovať tzv. «status questionis», čiže súčasný stav problematiky a otázky, ktoré sú v tejto súvislosti kladené.
2.etapa synody, ktorá bola v roku 2015 mala charakter riadneho generálneho zasadnutia a zameria sa na hľadanie operatívnych smerníc pre pastoráciu ľudskej osoby a rodiny.
 
Generálny sekretár Biskupskej synody: Mons. Lorenzo Baldisseri
Generálny relátor synodálneho zasadnutia: kard. Péter Erdő, arcibiskup Ostrihomu-Budapešti
Osobitný sekretár zasadnutia: Mons. Bruno Forte

Dotazník
Zvolaniu synody bezprostredne predchádzalo stretnutie Riadnej rady synody, ktorému predsedal Svätý Otec. V dňoch 7. – 8. októbra 2013 pripravili členovia rady Prípravný dokument, ktorý bol následne rozoslaný diecézam so žiadosťou, aby ho ďalej postúpili dekanátom a farnostiam. Slúžil na zistenie skutočnej situácie v danej problematike a konkrétnych dát pre potreby synody. S podobnou žiadosťou sa sekretariát obrátil aj na ďalšie inštitúcie, ktoré sa zúčastnili synody, ako sú napr. generálni predstavení reholí. Spracované odpovede boli zaslané sekretariátu synody, následne sa nimi zaoberala Rada sekretariátu synody, ktorá vypracovala vypracovanie ďalšieho predbežného dokumentu, tzv. Instrumentum laboris, ktorý slúžil synodálnym otcom v rámci bezprostrednej prípravy na synodu.
 
Dokumenty
Prípravný dokument biskupskej synody     SK   AJ   TAL
Instrumentum laboris Pastoračné výzvy vzhľadom na rodinu v kontexte evanjelizácie  SK   CZ   AJ   TAL
 
Aktuality