„Kráčanie s rodinami“

12 spôsobov sprevádzania rodín podľa Amoris laetitia

 1. Posilniť pastoračné programy pre prípravu na manželstvo pomocou nových katechumenátnych metodík na úrovni diecézy a farnosti (Porov. AL 205-222) s cieľom ponúknuť okamžitú, blízku a bezprostrednú prípravu na manželstvo, ako aj sprevádzanie  manželov v prvých rokoch ich manželstva. Táto zodpovednosť sa osobitne zveruje manželským párom, ktoré sa spolu s kňazmi stávajú sprevádzajúcimi snúbencov i ich nový život v manželstve.

 2. Podporovať pastoračnú službu sprevádzania manželov prostredníctvom formačných stretnutí, venovaných aj modlitbe a duchovnému rastu, aby si manželia mohli uvedomiť dar a milosť sviatosti manželstva. (Porov. AL 58 - nasl. a 223 - 230).

 3. Zorganizovať stretnutia rodičov o výchove detí a súčasných výzvach (Porov. AL 172, 259 - 290) v reakcii na radu pápeža Františka, ktorý navrhuje, aby sa rodičia snažili pochopiť, „kde sa ich deti naozaj nachádzajú na svojej ceste“. (Porov. AL 261)

 4. Podporovať stretnutia na zamyslenie a diskusiu o kráse a výzvach rodinného života (Porov. AL 32 a 89), ktoré by mali rozšíriť obzory z hľadiska uznania hodnoty rodiny na celospoločenskej úrovni; ako aj pri vytváraní dobre zabehnutých sietí kňazov a rodín, ktoré môžu svojím zdieľaním a svedectvom sprevádzať tých, ktorí sa trápia.

 5. Posilniť sprevádzanie párov v kríze (Porov. AL 232 a nasl.), aby sa stali odolnejšími aj v ťažkostiach a aby dokázali vnímať krízu ako príležitosť upevnenia sa a rastu v láske.

 6. Zapojiť manželské páry do diecéznych a farských štruktúr pre službu rodinám (Porov. AL 86 - 88), a prehodnotiť formáciu pastoračných pracovníkov, seminaristov a kňazov, aby plodne spolupracovali s rodinami a vedeli primerane odpovedať na výzvy súčasného sveta (Porov. AL 202 a nasl.) Pre tento účel bude dôležité podporovať vzájomnosť medzi „rodinou - domácou cirkvou“ a Cirkvou (AL 200), pre objavovanie nenahraditeľného daru jedného druhému a pre pestovanie vzájomnej úcty.

 7. Podporovať misijné povolanie v rodinách (Porov. AL 201, 230 a 234) vytváraním príležitostí pre formovanie k evanjelizácii zapájaním sa do misijných iniciatív (napr. pri príležitosti prípravy na prijatie sviatostí, počas prípravy na manželstvo, pri príležitosti výročia alebo v dôležitých liturgických momentoch).

 8. Vypracovať programy pastoračnej starostlivosti o starších ľudí (Porov. AL 191 - 193), ktoré sa usilujú prekonať kultúru „vyhadzovania“ a spoločenskú ľahostajnosť a podporiť iniciatívy, ktoré budujú mosty v rôznych životných etapách, a zároveň prijať starších ľudí za aktívnych spolupracovníkov v pastorácii.

 9. Začleniť do služby mládeži také iniciatívy, ktoré poukazujú a dávajú mladým priestor na rozhovory o rodine, manželstve, cudnosti, otvorenosti životu, využívaní sociálnych médií, chudobe a úcte k stvorenstvu (Porov. AL 40). Zapáliť nadšenie mladých ľudí a formovať ich tak, aby boli schopní sa  plne sa oddať veľkým ideálom a poukázať na výzvy, ktoré tieto ideály obsahujú. Tento rok by sa mala venovať osobitná pozornosť deťom a zapojiť ich tiež do roku „Rodiny AL“ prostredníctvom a navrhovaných iniciatív.

 10. Podporiť prípravu na rodín na  X. svetové stretnutie rodín prostredníctvom stretávaní pri  katechézach a prostredníctvom zozbierania svedectiev rodín, s ktorými sa môžu podeliť na svetovom stretnutí rodín so Svätým Otcom.

 11. Uskutočniť iniciatívy rozlišovania a sprevádzania zranených rodín (Porov. AL 50, 241 a 291), ktoré im majú pomôcť objaviť a uskutočňovať ich krstom prijaté poslanie v ich rodine a v spoločenstve.  

 12. Zorganizovať stretnutia vo farnostiach a komunitách za účelom hlbšieho štúdia AL s cieľom zvýšiť povedomie o konkrétnych pastoračných príležitostiach, ktoré sa  nachádzajú v jednotlivých cirkevných spoločenstvách (Porov. AL 199)

Na stiahnutie v PDF