Viac o roku Amoris laetitia

 

Ciele

Zdieľať obsah apoštolskej exhortácie AL vo väčšej miere, aby „ľudia mohli prežívať evanjelium rodiny ako radosť, ktorá napĺňa srdcia a životy (AL 200). Rodina, ktorá objavuje a prežíva radosť z obdarovania a z toho, že je darom pre Cirkev a spoločnosť, „sa môže stať svetlom v temnotách sveta“ (AL 66). A dnešný svet toto svetlo určite potrebuje!

Ohlásiť, že sviatosť manželstva je darom a nesie v sebe premieňajúcu silu ľudskej lásky. Preto je dôležitá spolupráca kňazov a rodín v spoločnej zodpovednosti a pastoračnej komplementarity medzi rôznymi povolaniami v Cirkvi (porov. AL 203).

Umožniť rodinám stať sa aktívnymi protagonistami rodinného apoštolátu. Na tento účel je potrebné „evanjelizačné a katechetické úsilie dovnútra rodín“ (AL 200), pretože rodina, ktorá vychováva, sa formuje na rodinu misionársku.

Prostredníctvom záujmových iniciatív, upozorniť mladých ľudí na dôležitosť ich formovania v pravde lásky a v dare seba samého.

Rozšíriť víziu a rozsah rodinného apoštolátu tak, aby zahŕňal prierezový prístup vrátane manželských párov, detí, mladých ľudí, starších ľudí i zložité situácie v rodine.

Príjemcovia

Biskupské konferencie, diecézy, farnosti, rodinné hnutia a združenia, rodiny celého sveta.

Iniciatívy a zdroje

Pozvánkou adresovanou všetkým spoločenstvám je účasť a aktívne pôsobenie v ďalších návrhoch, ktoré sa majú vypracovať na miestnej cirkevnej úrovni (t.j. v diecézach, farnostiach a cirkevných spoločenstvách).

Fórum „Kde sme s AL? Stratégie pre uskutočnenie apoštolskej exhortácie pápeža Františka “, ktoré sa uskutoční online formou 9. až 12. júna 2021 a na ktorom sa stretnú vedúci úradov pre pastoráciu rodiny biskupských konferencií, predstavitelia medzinárodných prorodinných hnutí a združení.

Projekt „10 videí AL“: Svätý Otec vysvetlí kapitoly apoštolskej exhortácie spolu s rodinami, ktoré budú svedčiť zdieľaním niektorých aspektov svojho každodenného života. Každý mesiac bude vydané nové video, ktoré má podnietiť pastoračný záujem o rodinu v diecézach a farnostiach po celom svete.

lamChurch: séria videí o viere a cirkevnom zapojení osôb so zdravotným postihnutím.

„Kráčanie s rodinami“. 12 konkrétnych pastoračných návrhov na sprevádzanie rodín, inšpirovaných AL.

Príprava na  X. svetové stretnutie rodín v Ríme v roku 2022, ku ktorému sú pozvané diecézy a rodiny po celom svete, prostredníctvom katechéz, ktoré poskytne Rímska diecéza, pre formáciu, zdieľanie a rozmanité pastoračné iniciatívy pre rodiny.

Deň starých rodičov a starších ľudí. (4. nedeľa v mesiaci júl)

Podnety na prehĺbenie rodinnej spirituality, pre pastoračnú formáciu a aktivity na prípravu do manželstva, pre vzdelávanie mladých ľudí k citovej zrelosti, pre dozrievanie vo svätosti manželských párov a rodín, ktoré vo svojom každodennom živote žijú z milosti sviatosti;

Medzinárodné akademické sympóziá pre dosiahnutie dôkladného pochopenia obsahu a dôsledkov apoštolskej exhortácie v súvislosti s najaktuálnejšími problémami, ktoré ovplyvňujú rodiny na celom svete.