Úvod

Prostredníctvom série desiatich videí, vychádzajúc z jednotlivých kapitol apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, nás Svätý Otec s pomocou niekoľkých rodín, pozýva k spoločnému kráčaniu, pri ktorom objavíme rodinu ako dar, napriek všetkým problémom, ťažkostiam a výzvam, ktorým dnes rodina musí čeliť.

Ku každému videu je pripravený manuál (príručka), ktorý môžu flexibilne využiť či už rodiny alebo rozličné cirkevné zoskupenia (diecézne, farské, komunitné). Každá príručka je rozdelená na štyri časti, pričom každú z nich možno využiť na hlbšie zamyslenie sa v rodine alebo v komunite, ako aj v rozličných okamihoch. Účelom tohto nástroja je napomôcť pastorácii rodín, a ponúknuť návrhy a usmernenia, ktoré možno prispôsobiť miestnym okolnostiam.

Cieľom [projektu] je podnietiť uvažovanie, dialóg a pastoračnú prax a zároveň dodať odvahu, stimuly a  pomoc rodinám v ich duchovnom a konkrétnom každodennom živote (Porov. AL 4).

Apoštolská exhortácia Amoris Laetitia chce svojím jednoduchým a konkrétnym jazykom zachytiť celú Cirkev, zvlášť kresťanské rodiny. Pápež František nám radí, aby sme ju nečítali unáhlene, ale aby sme ju „trpezlivo prehlbovali“ alebo aby sme hľadali tie témy, ktoré nás najviac zaujímajú.

„Dúfam, že každý na základe čítania pocíti povolanie s láskou sa starať o život rodín, pretože ony ,nie sú problémom, ale predovšetkým príležitosťou“. (AL 7)