Katechézy

Téma katechéz
Rodina, práca, sviatok. Tri slová, ktoré sú témou 7. svetového stretnutia rodín. Vytvárajú trojslovný názov, ktorý vychádza z rodiny, aby ju otváral pre svet: práca a sviatok sú spôsoby, akými rodina obýva „priestor“ spoločnosti a prežíva ľudský „čas“. Téma sa zaoberá vzťahom manželského páru muža a ženy a ich životnými štýlmi – spôsobom prežívania vzťahov (rodina), prebývania vo svete (práca) a poľudšťovania času (sviatok).
 
Katechézy sú rozdelené do troch skupín, ktoré sa postupne týkajú rodiny, práce a sviatku, a začínajú úvodnou katechézou o životnom štýle rodiny. Tieto katechézy chcú osvetliť prepojenie medzi skúsenosťou života rodiny a každodenným životom v spoločnosti a vo svete.
 
Štruktúra katechéz
Úvodná časť
A. Úvodná pieseň a privítanie
B. Vzývanie Ducha Svätého
 
Vlastná téma               
C. Čítanie Božieho slova
D. Biblická katechéza
E. Z učenia Cirkvi
F. Otázky na rozhovor manželov a v spoločenstve
 
Záverečná časť
G. Predsavzatie pre život v rodine a v spoločnosti
H. Spontánna modlitba. Otče náš.
I. Záverečná pieseň
 
Slovo Predsedu Rady KBS pre rodinu
Odporúčam kňazom, spoločenstvám, rodinám, aby tieto hodnotné podnety prijali ako príležitosť „znovu sa zamyslieť nad prácou a sviatkami z perspektívy jednotnej rodiny, otvorenej pre život, dobre začlenenej do spoločnosti a do Cirkvi, pozornej voči kvalite vzťahov, ako aj voči ekonómii samotného rodinného jadra.“ (z listu Benedikta XVI.). Nech je príležitosťou k prehĺbeniu života rodín a rodinných spoločenstiev vo farnostiach na Slovensku a dobrou prípravou na slávenie VII. Svetového stretnutia rodín v Miláne, ale aj vo všetkých diecézach na Slovensku.
 
S archijerejským požehnaním
+ Mons. Milan Chautur, CSsR
Košický eparcha a predseda Rady pre rodinu KBS
 
Katechézy na čítanie
Katechézy na stiahnutie