Príhovor Benedikta XVI. birmovancom

Drahé dievčatá a chlapci!
 
Veľmi sa teším, že sa s vami môžem stretnúť počas mojej návštevy vášho mesta. Na tomto slávnom futbalovom štadióne ste dnes hlavnými hrdinami vy! Pozdravujem vášho arcibiskupa, kardinála Angela Scolu a ďakujem mu za slová, ktoré mi adresoval. Ďakujem aj donovi Samuelovi Marellimu. Pozdravujem vášho priateľa, ktorý ma, v mene vás všetkých, privítal. Som potešený, že môžem pozdraviť biskupských vikárov, ktorí vám v mene arcibiskupa vyslúžili alebo vyslúžia sviatosť birmovania. Osobitná vďaka patrí Nadácii milánskych oratórií, ktorá zorganizovala toto stretnutie, vašim kňazom, všetkým katechétom, vyučujúcim, krstným otcom a krstným mamám, a tým v jednotlivých farských spoločenstvách, ktorí boli vašimi sprievodcami cestou a svedkami o viere vo vzkrieseného a živého Ježiša.
 
Vy, drahé deti, sa pripravujete na prijatie sviatosti birmovania alebo ste ju nedávno prijali. Viem, že máte za sebou dobrý formačný kurz, ktorý sa tento rok nazýva „Predstavenie Ducha”. Pomocou tejto cesty, v rôznych etapách, ste sa naučili rozpoznať nádherné veci, ktoré Duch Svätý vykonal a aj teraz koná vo vašom živote a vo všetkých tých, ktorí hovoria „áno” Evanjeliu Pána Ježiša. Objavili ste veľkú hodnotu krstu, prvej zo sviatostí, vstupnej brány do kresťanského života. Prijali ste ho vďaka vašim rodičom, ktorí spoločne s krstnými rodičmi, vo vašom mene vyznali vieru a zaviazali sa vzdelávať vás vo viere. Toto bola pre vás – tak ako pre mňa pred dávnym časom – veľká milosť. Od tej chvíle, ste sa znovuzrodení z vody a Ducha Svätého stali súčasťou rodiny Božích detí, stali ste sa kresťanmi, členmi Cirkvi.
 
Teraz ste podrástli a môžete povedať vaše „áno” Bohu, slobodné a vedomé „áno”. Sviatosť birmovania potvrdzuje krst a rozlieva vo vás Ducha Svätého. Vy sami, plní vďačnosti, máte teraz možnosť prijať jeho veľké dary, ktoré vám pomáhajú na ceste života, aby ste sa stali vernými a odvážnymi svedkami Ježiša. Dary Ducha sú naozaj nádherné, umožňujú vám formovať sa ako kresťania, prežívať evanjelium a stať sa aktívnymi členmi spoločenstva. Pripomeňme si spoločne tieto dary: prvým z nich je múdrosť, ktorá vás vedie k objaveniu toho, aký dobrý a veľký je Pán a naplní váš život chuťou, pretože ste, ako povedal Ježiš „soľou zeme”; ďalej dar rozumu, aby ste mohli do hĺbky pochopiť Božie slovo a pravdy viery; potom dar rady, ktorý vás vedie k objaveniu Božieho plánu vo vašom živote; dar sily, aby ste prekonali pokušenia zla a konali vždy dobro, aj keď vyžaduje obetu; potom je tu aj dar poznania, ktorý učí objavovať v stvorenstve znamenia, Božiu stopu a tiež evanjeliom oživovať každodennú prácu; ďalším darom je dar nábožnosti, ktorý v srdci udržuje pri živote oheň lásky k nášmu Pánovi, ktorý je na nebesiach, v podobe každodennej modlitby k nemu, s dôverou a láskou milovaných detí; siedmym a posledným darom je bázeň voči Bohu, ktorá neznamená strach pred ním, ale pociťovanie hlbokého rešpektu voči nemu a túžbu vždy konať podľa jeho vôle.
 
Drahí mladí, celý kresťanský život je cestou, je o tom, ako prejsť cestu, ktorá stúpa na vrch v spoločnosti Ježiša; s týmito drahocennými darmi sa vaše priateľstvo s Ním stane ešte reálnejšie a bližšie. To sa nepretržite oživuje vo sviatosti Eucharistie, v ktorej prijímame jeho Telo a jeho Krv. Preto vás pozývam, aby ste sa stále radostne a verne zúčastňovali nedeľných svätých omší, keď sa celé spoločenstvo zjednocuje spoločne na modlitbách, aby ste počúvali Božie slovo a mali podiel na eucharistickej obete. Pristupujte tiež k sviatosti pokánia, k spovedi: je to stretnutie s Ježišom, ktorý odpúšťa naše hriechy a pomáha nám konať dobro. Nech potom nechýba vaša osobná každodenná modlitba. Naučte sa hovoriť s Pánom, zverte sa mu, zdieľajte s ním radosti a starosti, a proste o svetlo a podporu na vašej ceste.
 
Drahí priatelia, máte šťastie, že vo vašich farnostiach sú oratória. Oratórium, ako nám napovedá toto slovo, je miesto, kde sa modlí, ale tiež miesto, kde sa zotrváva v radosti z viery, vykonávajú katechézy, hrá sa, organizujú aktivity a ďalšie služby. Buďte vytrvalými návštevníkmi vášho oratória, pre stále väčšie dozrievanie v poznaní a nasledovaní Pána! V rodine buďte poslušní voči rodičom, počúvajte pokyny, ktoré vám dajú, aby ste sa ako Ježiš vzmáhali „v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí” (Lk 2, 51-52). Nakoniec nebuďte lenivými deťmi a mladými, ale usilovnými, predovšetkým čo sa týka štúdia: je to vaša každodenná povinnosť a veľká príležitosť, ktorá slúži k rastu. Buďte ochotní a veľkorysí k ostatným, prekonávajúc pokušenia postaviť do centra seba samých, pretože egoizmus je nepriateľom radosti. Ak teraz vychutnávate krásu spoluúčasti na Ježišovom spoločenstve, môžete aj vy prispieť k jeho vzrastu a pozývať ďalších, aby sa pridali. Dovoľte mi tiež povedať vám, že Pán vás každý deň, a aj dnes tu, vyzýva k veľkým veciam. Buďte otvorení tomu, čo vám našepkáva a ak vás volá nasledovať ho na ceste kňazstva alebo zasväteného života, neodmietajte ho! Ježiš naplní vaše srdce na celý život!
 
Drahí chlapci a dievčatá, hovorím vám jasne: majte veľké ideály, buďte svätými! Ale je možné byť svätými vo vašom veku? Odpoviem vám: samozrejme! To hovorí aj sv. Ambróz, veľký svätý vášho mesta, v jednom zo svojich diel: „Pre Krista je zrelý každý vek” (De virginitate 40). Dokazuje to predovšetkým svedectvo mnohých svätých, vašich rovesníkov, ako Dominika Savia alebo Márie Gorettiovej. Svätosť je zvyčajnou cestou kresťana: nie je vyhradená pár vyvoleným, ale otvorená všetkým. Samozrejme, so svetlom a silou Ducha Svätého! S pomocou našej Matky. Kto je našou Matkou? Je ňou Ježišova Matka Mária. Jej Ježiš zveril všetkých, predtým, než zomrel na kríži. Nech Panna Mária neprestajne ochraňuje krásu vášho „áno” Ježišovi, jej Synovi, veľkému a vernému priateľovi nášho života. Nech sa tak stane!