X. Svetové stretnutie rodín v Ríme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ako oznámil pápež František, X. ročník Svetového stretnutia bude "multicentrálnym“ a "rozsiahlym" podujatím v diecézach po celom svete.
V týždni od 22. do 26. júna 2022 sa pápež v Ríme stretne len s delegátmi biskupských konferencií, cirkevných hnutí a rodinných združení. V tých istých dňoch sa však všetky rodiny na svete budú môcť zúčastniť na diecéznych stretnutiach a svätej omši, ktoré je každý biskup pozvaný zorganizovať vo svojej diecéze. Preto bude vždy celosvetovou udalosťou, tak ako v minulosti, ale tentoraz sa bude prežívať v miestnych cirkvách prítomných všade na rôznych kontinentoch. Všetci spolu, v duchovnom spoločenstve, ale nie všetci na jednom mieste.
Ako povedal kard. Kevin Farell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život, túto novú modalitu nesmieme považovať za obmedzenie! Naopak, je to krásna príležitosť, ako spojiť rodiny všetkých farností a diecéz na svete okolo ich biskupa. Takto sa na tejto dôležitej cirkevnej udalosti budú môcť zúčastniť nielen tí, ktorí sa venujú pastorácii rodín, alebo rodiny, ktoré si môžu dovoliť cestovať, ale aj väčší počet rodín.
V skutočnosti je nevyhnutné zapojiť viac rodín, ak chceme dať službe rodín nový impulz. Rodiny nemožno vnímať len ako "pôdu, ktorú treba zavlažovať", pasívne prijímať reči, učenie alebo pastoračné iniciatívy "zhora". Naopak, sú "semenom", ktoré môže oplodniť svet! Oni sú evanjelizátori! Viac ako abstraktné prejavy sú to samotné rodiny, ktoré svetu prinášajú skutočné a dôveryhodné svedectvo o kráse rodinnej lásky.
 

Téma: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“

Pri piatom výročí apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia a tri roky po vyhlásení exhortácie Gaudete et exsultate má Dikastérium pre laikov, rodinu a život v úmysle vyzdvihnúť rodinnú lásku ako povolanie a cestu svätosti, porozumieť a zdieľať hlboký a spásonosný význam rodinných vzťahov v každodennom živote. Ako dikastérium uvádza:
„Manželstvo a rodina prejavujú vysokú hodnotu medziľudských vzťahov, zdieľania radostí a ťažkostí, rozvíjania každodenného života, ktorá vedie ľudí k stretnutiu s Bohom. Táto cesta, ak je vedená verne a vytrvalo, posilňuje lásku a uvedomuje si, že povolanie k svätosti, ktoré je vlastné každému človeku, sa konkretizuje v manželských a rodinných vzťahoch. V tomto zmysle je kresťanský rodinný život povolaním a spôsobom svätosti, vyjadrením „najkrajšej tváre Cirkvi.“ (Gaudete et exsultate 9)
 

Termín stretnutia: 22. - 26. jún 2022

Organizátorom stretnutia je Rímska diecéza a Dikastérium pre laikov, rodinu a život. Stretnutie bolo pôvodne naplánované na piate výročie Amoris Laetitia a tri roky od vydania exhortácie Gaudete et Exsultate, tj. v roku 2021, no z dôvodu pandémie bolo presunuté na rok 2022.
 

Nový charakter stretnutia

Dikastérium pripomína diecéznym skupinám, farnostiam, rodinným hnutiam a združeniam na celom svete, že účasť v Ríme bude kvôli obmedzeniam spôsobeným pandémiou obmedzená na delegácie národných biskupských konferencií a zástupcov medzinárodných rodinných hnutí, v maximálnej kapacite 2000 účastníkov. Tieto delegácie budú pozostávať z obmedzeného počtu osôb (primerane veľkosti biskupskej konferencie), ktorý bude oznámený biskupským konferenciám a hnutiam. Pápež František však pozýva všetkých, aby využili túto príležitosť a aktívne sa zúčastnili na diecéznych stretnutiach, ktoré sa budú konať v rovnakom čase na miestnej úrovni pre rodiny, pastoračných pracovníkov a spoločenstvá. Svetové stretnutie rodín bude teda prebiehať v dvoch paralelných formách. Okrem centrálneho stretnutia v Ríme budú rodiny zhromaždené aj v jednotlivých diecézach sveta. 
 

Program X. Svetového stretnutia rodín 

V Ríme
Od 22. – 25. júna bude prebiehať v Aule Pavla VI. vo Vatikáne Teologicko-pastoračný kongres so sprievodnými aktivitami. 
V stredu 22. 6. popoludní sa uskutoční festival so svedectvami rodín za prítomnosti Svätého Otca, ostatné dni bude kongres doplnený o sprievodné slávenia, eucharistickú adoráciu, pastoračné konferencie a panely, ktoré prinesú do dialógu pastoračné skúsenosti z celého sveta.
Na týchto iniciatívach sa zúčastnia najmä delegáti z biskupských konferencií a medzinárodných hnutí zapojených do pastorácie rodín.
V sobotu 25. 6. popoludní sa na Svätopeterskom námestí uskutoční svätá omša, ktorá bude okrem pozvaných delegátov otvorená najmä pre rodiny z rímskej diecézy, ktoré sa budú môcť zhromaždiť okolo svojho biskupa, Svätého Otca. Svätá omša v sobotu popoludní bola zvolená preto, aby rodiny na celom svete mohli v nedeľu sláviť Eucharistiu so svojimi biskupmi.
Program vo Vatikáne sa ukončí v nedeľu na obed modlitbou Anjel Pána so Svätým Otcom na Námestí svätého Petra. Týždeň bude môcť samozrejme sledovať každý prostredníctvom streamingu a čiastočne aj v televízii.
 
V diecézach
Druhá forma stretnutia s dejiskom v jednotlivých diecézach bude závisieť od iniciatívy miestnych biskupov, ktorí podľa témy stretnutia „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“ môžu naplánovať iniciatívy a s využitím spoločných symbolov Desiateho svetového stretnutia rodín, ako sú logo, modlitba, hymna a grafické materiály.
 

Prípravné katechézy vo farnostiach

Príprava vo farnostiach bude prebiehať podľa 7 katechéz, ktoré pripravila rímska diecéza. Cieľom týchto katechéz je ponúknuť materiál existujúcim alebo potencionálnym spoločenstvám rodín a pomôcť im spoločne uvažovať nad cestami svätosti v rodine.  
 
Témy katechéz
  1. Povolanie a rodina
  2. Povolaní k svätosti
  3. Nazaret: Urobiť lásku normálnou
  4. Všetci sme deti, všetci sme bratia
  5. Otcovia a matky
  6. Starí rodičia a seniori
  7. "Môžem? Ďakujem! Prepáč!"
Katechézy postupne zverejňujeme na: https://www.svetovestretnutierodin.sk/
 

Materiály na stiahnutie

 

Aktivity

 

Oficiálne web-stránky

Oficiálna web-stránka v slovenčine: https://www.svetovestretnutierodin.sk/
Oficiálna web-stránka rímskej diecézy: https://www.romefamily2022.com/en/
 

Rok rodiny Amoris laetitia

Projekt Rok „Rodiny Amoris Laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka pred X. svetovým stretnutím rodín v Ríme. Trvá od 19. marca 2021 do 26. júna 2022. Jeho cieľom je osloviť každú rodinu na celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré možno uskutočniť vo farnostiach, diecézach, na univerzitách, v cirkevných hnutiach a rodinných združeniach. Viac TU.