Tlačová správa z Fóra Amoris laetitia

V Roku rodiny Amoris laetitia Dikastérium pre laikov, rodinu a život pripravilo v dňoch od 9. - 12.  júna 2021 online fórum s názvom „Ako sme na tom s Amoris Laetitia? Stratégie pre pastoračnú aplikáciu exhortácie pápeža Františka“.

Stretnutie sa konalo pri príležitosti 5. výročia vydania exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia.  Jeho cieľom bola reflexia nad krokmi, ktoré sa v Cirkvi urobili pre aplikáciu exhortácie do pastoračných aktivít v Cirkvi.  Stretnutie bolo určené pre biskupov a tajomníkov komisií a rád, ktoré pri národných biskupských konferenciách slúžia ako poradné orgány pre rodinu. Medzi delegátmi bolo vyše 30 biskupov, 60 zástupcov komisií pre rodinu zo 60 biskupských konferencií a 30 medzinárodných hnutí.

Samotné fórum sa nieslo v pozitívnom duchu náčrtu nových ciest pastorácie rodín. V každom bloku sa rozdiskutovávali jednotlivé témy exhortácie: katechumenát manželstva, formácia formátorov, výchova detí, manželská spiritualita, misijný duch rodiny, krehkosť rodiny. Každá z tém bola uvedená krátkym vstupom, po ktorom nasledovala prezentácia niekoľkých pastoračných programov, ktoré vznikli ako ovocie exhortácie v rôznych častiach sveta (Španielsku, Taliansku, USA, Nemecku, Brazílii, Singapure, Kolumbii a Argentíne).

Zaujímavosťou bolo, že hlavnými rečníkmi Fóra boli poväčšine manželské páry. Po každom bloku nasledovala diskusia. Vďaka online forme si účastníci mohli navzájom zdieľať množstvo podnetov, tipov i odkazov na pastoračné programy zamerané na rodinu v najrôznejších situáciách. V závere stretnutia vedúci Dikastéria predstavili niekoľko podnetov najbližších aktivít: Prvý svetový deň starých rodičov a starších ľudí a  X. Svetové stretnutie rodín.

Nižšie ponúkame podrobný prehľad jednotlivých programu jednotlivých dní i predstavených programov.

Prvý deň

Fórum "Ako sme na tom s Amoris Laetitia? Stratégie pre pastoračnú aplikáciu exhortácie pápeža Františka". Cieľom fóra bolo začať reflexiu o súčasnosti a budúcnosti služby rodine, aby bola konkrétnejšia a bližšia rodinám.

Vrcholom dňa bolo nepochybne videoposolstvo, ktoré chcel Svätý Otec adresovať účastníkom fóra. Pápež František zdôraznil, že je potrebné viac zapojiť veriacich laikov a najmä manželské páry do pastoračnej práce, aby sme spoločne budovali cirkevnú štruktúru.

Pred pápežovým videom otvoril prácu fóra kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikastéria, ktorý pripomenul niektoré náznaky, ktoré pápež dal už pri predchádzajúcich príležitostiach, najmä to, aby sa Amoris Laetitia čítala ako celok, vcelku a prierezovo, od prvej po poslednú kapitolu, bez toho, aby sme sa zamotali do "môžeš-nemôžeš". Prefekt ďalej pripomenul, že Svätý Otec sa "od začiatku svojho pontifikátu neunavuje podnecovať Cirkev k všeobecnej obnove pastorácie, ktorá zohľadňuje niektoré základné poznámky: misionársky charakter; väčšie zapojenie laikov; synodálny štýl; ľudový a nie elitársky charakter; logiku prijatia a sprevádzania každého jednotlivca".

Kardinál zaželal účastníkom, aby tieto pracovné dni boli "konkrétnym znakom nášho záväzku ako v Cirkvi postaviť rodinu do centra a dať sa do jej služieb, pracovať pre ňu a s ňou, dúfať v jej obrovský potenciál, v istotu, že 'Cirkev je dobrá pre rodinu a rodina je dobrá pre Cirkev' (AL 87)".

Sekretár dikastéria, p. Alexandre Awi Mello, najprv predstavil podrobnú analýzu šírenia apoštolskej exhortácie vo svete. Vychádzajúc z otázky v názve fóra "Ako sme na tom s Amoris Laetitia?" a vďaka informáciám zozbieraným za posledných 5 rokov a priebežnému porovnávaniu s biskupskými konferenciami hovoril o počiatočnom prijatí Amoris Laetitia vo svete a jej vplyve na službu rodine. Po druhé, sekretár poukázal na to, že v niektorých krajinách sa revízia rodinnej pastorácie uskutočnila práve vo svetle Amoris Laetitia, napríklad v Spojených štátoch, Bolívii, Nigérii, Taliansku a Kostarike; v iných krajinách sa naopak začala prierezová práca s inými pastoračnými úradmi, ako sú úrady pre mládež, pastorácia povolaní alebo katechéza. Po tretie, vyzdvihol niektoré nové iniciatívy, ktoré vznikli vďaka apoštolskej exhortácii a obnove pastorácie, ktorú vyvolala. Neopomenul spomenúť mnohé ťažkosti, ktoré sa vyskytli pri zavádzaní Amoris Laetitia do praxe. V závere analýzy boli uvedené pripomienky niektorých krajín týkajúce sa potrieb, ktoré pociťujú pri lepšom uplatňovaní tejto výzvy, a ťažkostí, ktoré sa vyskytli v tomto nedávnom období pandémie.

Po sérii otázok a odpovedí účastníkov a krátkej prestávke sa práca naplno rozbehla na prvom zo šiestich zasadnutí, ktoré tvoria programové línie fóra. Dr. Gabriella Gambino, podsekretárka dikastéria pre rodinu a život, sa zamerala na tému "Katechumenát v manželstve". Toto je vlastne jeden z bodov, ktoré pápež František opakovane označil miestnym cirkvám za potrebné, pričom trval na vhodnosti širokej trasy inšpirovanej krstným katechumenátom, ktorá umožňuje snúbencom vedomejšie prežívať sviatosť manželstva.

Návrh dikastéria v nadväznosti na želanie Svätého Otca vychádza z predkatechumenátnej fázy, ktorá sa v praxi zhoduje s dlhým časom "vzdialenej prípravy" na manželstvo, ktorá sa začína v detstve a pokračuje v mladosti. Správne katechumenátna fáza pozostáva z troch rôznych fáz: blízkej a bezprostrednej prípravy a sprevádzania prvými rokmi manželského života. Jadrom celého itinerára by malo byť znovuobjavenie viery, obrátenie, osobné rozlišovanie, i rozlišovanie v páre.

Dr. Gambino viackrát zdôraznila dôležitosť formácie "tých, ktorí sprevádzajú - manželských párov, kňazov a vo všeobecnosti pastoračných pracovníkov, aby mali formáciu a štýl sprevádzania vhodný pre katechumenátnu cestu. Nejde ani tak o odovzdávanie pojmov alebo získavanie zručností, ale skôr o vedenie, pomoc a blízkosť párov na ceste, po ktorej majú spoločne kráčať.

Posledným príspevkom prvého dňa bolo svedectvo zo Španielska. Francisco Albalá a Toñi Caro predstavili projekt Juntos en camino +Q2, ktorý sa zrodil po zverejnení Amoris Laetitia a ktorý poskytuje pomerne dlhú cestu prípravy na manželstvo (dva roky) s hlbokým sprevádzaním snúbeneckých párov, v ktorej sa oni sami stávajú protagonistami procesu. Tento projekt je zhrnutý do skratky ADI: Accompaniment and Welcome; Discernment and Entertainment; Integration and Innovation.

Prvý deň sa skončil záverečným dialógom s účastníkmi, počas ktorého sa vyzdvihla krása tohto medzinárodného stretnutia. Hoci je online, ponúka konkrétnu možnosť stretnúť sa a spoločne otvorene a slobodne diskutovať o apoštolskej exhortácii. Z rozhovorov účastníkov vyplynula potreba vytvoriť priestor pre dialóg medzi pastoračnými pracovníkmi v rodinách. Účastníci vyjadrili túžbu vymeniť si - pre vzájomnú inšpiráciu - mnohé osvedčené postupy, ktoré sa už uplatňujú a plánujú pre pastoračnú implementáciu Amoris laetitia v tomto roku venovanom rodine.

 

Druhý deň

Druhý deň fóra "Ako sme na tom s Amoris Laetitia? Stratégie pastoračnej aplikácie exhortácie pápeža Františka" bola celá venovaná formácii spolupracovníkov a výchove detí.

Po úvodnej chvíli modlitby a úvode moderátorky Dr. Lindy Ghisoni, podsekretárky Dikastéria pre laikov, rodinu a život, sa práca začala príspevkom "Formácia sprevádzajúcich", ktorý predniesli Davide a Nicoletta Oreglia Musso (Taliansko).

"Sprevádzať formátorov, ktorí sa dnes starajú o páry a rodiny, je výzva, ktorá má svetlá aj tiene. Čiastočne prežívame neúčinnosť niektorých nástrojov používaných v minulosti, ale oceňujeme hodnotu múdrosti vo vzťahoch, ktoré naša Matka Cirkev utkala v priebehu rokov," zdôraznili manželia Oreglia Musso - predsedovia združenia Sposi in Cristo. Otvorená otázka, ktorú rečníci nechali na zamyslenie účastníkom, znela: "Ako toto bohatstvo [Cirkvi] sprístupniť spôsobom, ktorý by bol plodný pre sprevádzanie v dnešnej dobe, a aké indície dať vo svetle Amoris Laetitia?", teda ako vstúpiť do trvalého spôsobu starostlivosti o vzťahy v rámci vykonávania sprevádzania?

Zasadnutie venované formácii sprevádzajúcich osôb pokračovalo dvoma svedectvami o dobrej praxi. Prvým svedectvom bolo svedectvo Ryana a Marie Rose Verretových (USA), ktorí predstavili skúsenosti hnutia Witness to love, ktoré spolupracuje s 80 diecézami na celom svete. Witness to love "sa snaží poskytnúť vhodné nástroje, ktoré by pomohli manželom rásť v čo najúprimnejšom priateľstve" s tvoriacimi sa pármi.  Obnova spoločnosti a komunít je podľa Verretovcov možná prostredníctvom priateľstva, ktorého svedkami sú formujúce sa páry voči mladším párom. Manželské páry sú darom pre formáciu manželstva a katechumenát, ktorý je dobre formulovaný a zakorenený v živote páru pripravujúceho sa na manželstvo, je príležitosťou prijať nové rodiny do života Cirkvi.

Druhé svedectvo predniesli Christian a Beate Gloegglerovci z Akademie für Ehe und Familie Schonstatského hnutia (Nemecko). Akadémia ponúka v 10 európskych krajinách a v Brazílii dvojročný kurz formácie a sprevádzania pre páry, ktoré sa pripravujú na manželstvo. Špecifikom kurzu je, podobne ako pri iných podobných skúsenostiach, že páry sprevádzajú manželské páry, ktoré môžu "dať viere veselú tvár - alebo skôr dve tváre!".

Po diskusii, ktorú podnietila výmena dvoch príkladov dobrej praxe, na druhom zasadnutí venovanom téme "Výchova detí" privítali správu manželov Luisa a pani Pilar Jensen (Čile), konzultantov dikastéria.

Posilnenie výchovy detí je témou 7. kapitoly Amoris Laetitia a podľa Jensena "sa dá riešiť spoločným zodpovedaním troch otázok: 1. Cítia sa naše deti milované? 2. Vedia naše deti milovať? 3. Cítia sa naše deti Bohom milované?"  Vychádzajúc z týchto troch dôležitých otázok je možné vytvoriť cesty sprevádzania pre rodičov, aby mali nástroje na čo najlepšiu výchovu svojich detí, vychádzajúc z ich osobných a rodinných skúseností.

Prvou skúsenosťou, ktorá bola prezentovaná počas tohto druhého zasadnutia, bola skúsenosť Escuela de Familias z arcidiecézy Toledo prostredníctvom svedectva Miguela Ángela Lara Villanueva a María José Aroco Allán (Španielsko).

Escuelas vznikajú vo farnostiach, školách a v spolupráci s Charitou z "potreby pomáhať a usmerňovať rodičov pri výchove ich detí". "Projekt je koncipovaný ako spôsob, ako sa priblížiť rodinám "vzdialeným" od Cirkvi alebo rodinám v ťažkostiach, aby znovu objavili, že Cirkev je Matka a veľmi im pomáha v jednej z najväčších výziev ich života: vo výchove ich detí."

Druhým a posledným svedectvom zasadnutia bolo svedectvo Antonia Crespa a Verónicy Fernández (Mexiko) z Nadácie Goodlove. Cieľom nadácie, ktorá vznikla v roku 2017 ako odpoveď na apoštolskú exhortáciu Amoris laetitia, je vytvoriť sieť a sprístupniť rodičom a formátorom najlepšie projekty sprevádzania rodičov pri afektívno-sexuálnej formácii ich detí. Naliehavosť pozitívnej, postupnej a obozretnej afektívno-sexuálnej výchovy detí je nevyhnutnosťou, ktorú Cirkev silne pociťuje. Nadácia Goodlove vytvára priestor pre výmenu osvedčených postupov na medzinárodnej úrovni pre všetkých, ktorí sa na rôznych úrovniach venujú podpore výchovy k láske podľa kresťanskej antropológie.

Na konci oboch častí dňa sa uskutočnili dve diskusie s otázkami a vystúpeniami, ktoré oživili diskusiu. Ukázalo sa, že je veľmi potrebné podeliť sa o osvedčené postupy a prevažuje potreba konkretizovať tému sprevádzania ako svedectva života a priateľstva medzi manželskými pármi. Nakoniec sa objavila túžba po väčšej spolupráci medzi kňazmi a laikmi v oblasti rodiny: spolupráci, ktorá by bola čo najúčinnejšia, najzaujímavejšia a najplodnejšia aj pre samotných duchovných.

Tretí deň

Tretí deň fóra "Ako sme na tom s Amoris Laetitia? Stratégie pastoračného uplatňovania exhortácie pápeža Františka" otvorila úvaha o manželskej spiritualite. Prednášajúci, don Renzo Bonetti, súčasný duchovný asistent projektu Misterogrande a bývalý riaditeľ Národného úradu pre pastoráciu rodiny pri Talianskej biskupskej konferencii, vo svojom príhovore hneď objasnil rozdiel medzi manželskou spiritualitou a rodinnou spiritualitou: prvá je cestou viery zameranou na manželov ako pár, zatiaľ čo druhá je širšia a zahŕňa aj ostatných členov rodiny, napríklad deti.

Život v manželstve podľa Ducha Svätého pripodobňuje manželov Kristovi a umožňuje im milovať sa navzájom tak, ako miluje Kristus. Ich nový život, obývaný touto Kristovou prítomnosťou, sa tak stáva trvalou Kristovou sviatosťou, viditeľným znamením Božej lásky k ľudstvu, "živou sochou" plodnej lásky samotnej Trojice. Manželia svojou odpoveďou na povolanie žiť milosť krstu ešte konkrétnejším spôsobom vo svojom manželskom vzťahu spolupracujú s Pánom, ktorý si prostredníctvom nich "vybral, s akou tvárou sa nám chce predstaviť a dať nám vnímať svoje spoločenstvo lásky".

Manželská spiritualita, ktorá je "skutočným a účinným rozhodnutím premeniť dve cesty na jednu" (AL 132), sa buduje "deň za dňom" každodennými gestami, v ktorých možno zakúsiť mystickú prítomnosť zmŕtvychvstalého Pána, prítomnosť, ktorú treba pestovať počúvaním Božieho slova, cvičením zmierenia, častou účasťou na Eucharistii a vytrvalou modlitbou. Práve na tejto ceste posiatej malými i veľkými gestami každodenného života Pán očakáva manželov, aby ich priviedol k výšinám mystického spojenia (AL 316).

Po ňom dve pastoračné skúsenosti okamžite pomohli pochopiť, ako konkrétne preložiť cestu duchovného sprevádzania manželov vo farnostiach a cirkevných realitách. Carlos E. Empke Vianna a Andréa C. Gonçales Vianna pochádzajú z Brazílie a podelili sa o svoje skúsenosti s Encontro de Casais com Cristo (ECC). ECC je služba, ktorá vznikla v roku 1970 v Brazílii s cieľom evanjelizovať rodiny a viac ich zapojiť ako aktívne subjekty do pastoračnej činnosti Cirkvi. Páry sa vzdelávajú v manželskej spiritualite, v štúdiu Magistéria a sú uvádzané do pastoračnej práce vo svojich farských spoločenstvách a v spoločnosti. 

Daniel a Shelley EE, singapurský manželský pár a členovia Worldwide Marriage Encounter, hnutia, ktoré sa zrodilo v Španielsku, v súčasnosti je prítomné vo viac ako 100 krajinách sveta a ktorého poslaním je pomáhať manželským párom, ako aj vysväteným služobníkom spolupracovať na jednom poslaní Cirkvi, sa podelili o to, ako prežívajú manželskú spiritualitu v rodine, ako pracujú na dialógu, sexuálnej intimite a modlitbe, aby prekonali nevyhnutné ťažkosti vo vzťahu a obohatili svoju spoločnú cestu. Posilnení vo svojom zväzku tak slúžili v rôznych úradoch rodinnej služby a pomáhali iným manželským párom v Ázii, Afrike, Európe, Latinskej Amerike a Spojených štátoch.

Po krátkom dialógu s účastníkmi prešli účastníci Fóra k druhej hlavnej téme dňa, ktorou bola rodinná misijná práca. Marie Gabrielle a Emanuel Ménager (Francúzsko), konzultanti dikastéria, vysvetlili, že misia je prirodzeným dôsledkom dobre pochopenej manželskej spirituality. V skutočnosti je dar manželstva, ako všetky dary Ducha Svätého, určený nielen na posvätenie a spásu samotných manželov, ale aj na dobro všetkých, a teda na misiu: malou domácou rodinou sa buduje Cirkev, ale aj veľká ľudská rodina Božích detí. V tomto zmysle je manželský pár vzácnym darom z hľadiska evanjelizácie. Pán volá manželov, aby s ním spolupracovali a sprítomňovali jeho lásku v spoločnosti nielen tým, že prijímajú život, ale aj tým, že okolo seba vyžarujú šťastie: v skutočnosti sú svojím zväzkom povolaní "aktualizovať dnes v každom prostredí života vzťah lásky s ľudstvom a Krista s Cirkvou", stať sa "znamením otcovstva a materstva s každým Božím dieťaťom" (AL 324), misionármi poverenými zaviesť bratstvo do sveta (AL 194).

Alicia a Fernando Martinez Acosta (Kolumbia) z projektu Misionárske rodiny sa potom zamerali na koncept misionárskej rodiny: v manželstve sú muž a žena povolaní nielen prijať jeden druhého, darovať sa jeden druhému, ale aj prinášať svetu dobrú zvesť o spáse a Božej láske. Pri pohľade na nazaretskú rodinu potvrdili skutočnosť rodiny ako domácej cirkvi a Cirkvi ako rodiny rodín. Na záver sa manželia Benoît a Véronique Rabourdinovci (Francúzsko) podelili o význam a ovocie misie, ktorú vykonávajú spoločne ako pár, čo je návrh apoštolského hnutia Amour et Vérité, ktoré tiež zdôrazňuje misionársku komplementaritu medzi manželmi a zasvätenými osobami v logike spoločenstva medzi životnými stavmi. 

V diskusii sa opäť objavila potreba zdieľať osvedčené postupy, ktoré už prinášajú ovocie na miestnej úrovni: Ako môžeme sprevádzať mladé páry v kríze? Aké môže byť poslanie vdovcov a osamelých rodičov?  Ako spustiť pastoračné projekty v diecézach a farnostiach, kde sa zdá, že o rodiny nie je osobitný záujem? Predovšetkým však veľmi oceňujeme osobné svedectvá manželských párov. Jednoduché svedectvá ukotvené v každodennom živote.

Štvrtý deň

Posledný deň, ktorý moderoval páter Alexandre Awi Mello, sekretár dikastéria, bol rozdelený do dvoch sekcií. Prvá, na tému "Krehkosť rodín", sa začala prednáškou arcibiskupa Victora Fernándeza, arcibiskupa La Platy, s názvom "Sprevádzanie, rozlišovanie a integrácia krehkosti".

Mgr. Fernández začal analýzou VIII. kapitoly: "V VIII. kapitole Amoris Laetitia František hovorí o "situáciách, ktoré ešte nezodpovedajú alebo už nezodpovedajú jeho náuke o manželstve" (292), o tzv. neregulárnych situáciách. Navrhuje cestu rozlišovania pre väčšiu integráciu. V každom prípade je to pre Františka druhoradá záležitosť. Najviac ho zaujímajú "dve ústredné kapitoly venované láske" (6). Vo vzťahu k nim je potrebné stimulovať "rast, upevňovanie a prehlbovanie lásky" (89). Žiada od nás "predovšetkým pastoračnú starostlivosť o puto" (211), aby sme dozrievali v láske a chránili ju. Je to pastoračná starostlivosť, ktorá podnecuje spoločenstvo, dar seba samého, nehu a vzájomnú spolupatričnosť. Toto všetko je v pápežovom úmysle ústredné: starať sa o lásku v manželstvách podporovaním jej rastu. Pretože "manželská láska sa nezachováva predovšetkým tým, že sa hovorí o nerozlučiteľnosti ako o povinnosti alebo sa opakuje doktrína, ale tým, že sa posilňuje neustálym rastom pod vplyvom milosti" (134). Z toho vyplýva jeho provokatívna otázka účastníkom: "Aký je v tomto všeobecnom rámci presný význam tejto kapitoly, ktorá hovorí o zlomených vzťahoch? Je to predovšetkým "výzva k milosrdenstvu a pastoračnému rozlišovaniu tvárou v tvár situáciám, ktoré nie celkom zodpovedajú tomu, čo nám Pán navrhuje"(6)".

VIII. kapitola exhortácie, pokračoval Mons. Fernandez, sa teda snaží "integrovať dobro, ktoré je možné", a sprevádzať v ťažkostiach. Toto sprevádzanie by malo byť spojené s neustálym rozlišovaním dvojice, ktoré má v každom prípade svoje hranice. Ústredným referenčným bodom pre uplatnenie tejto témy sú Orientácie biskupov regiónov Buenos Aires (Argentína).

Po prednáške nasledovala intenzívna a plodná diskusia, ktorú účastníci veľmi ocenili. Z diskusie vyplynula túžba podeliť sa o osvedčené postupy a svedectvá, ktoré pomáhajú predchádzať rôznym typom krehkosti v rodinách a liečiť otvorené rany. Mons. Fernandez povzbudil, aby sme trvali na cestách osobného sprevádzania zranených. Hlavným cieľom je však vždy posilňovať lásku: musíme sa tomu viac venovať.

Druhé zasadnutie posledného dňa fóra sa začalo predstavením rôznych iniciatív Roku rodiny "Amoris Laetitia", z ktorých jednou z najzaujímavejších noviniek je Prvý svetový deň starých rodičov a starších ľudí, ktorý pápež František vyhlásil na 31. januára.

Vedúci dikastéria pre starších Dr. Vittorio Scelzo zdôraznil, že pandémia poukázala na prezieravosť Svätého Otca v otázkach kultúry odriekania, stretávania sa a vzťahov.

Z tohto dôvodu "srdcom dňa chce byť stretnutie starých rodičov s vnúčatami a mladých so starými. Vzhľadom na to, že v rôznych geografických oblastiach sveta v júli pandémia zabráni starším ľuďom zúčastniť sa na stretnutí, žiadame mladých ľudí, aby ich navštívili, kde je to možné, alebo aby stretnutie uskutočnili prostredníctvom internetu a sociálnych sietí."

Pokiaľ ide o eucharistické slávenia pri príležitosti tohto dňa, dikastérium vyzýva, aby sa v nedeľu 25. júla v každej komunite konala svätá omša venovaná starým rodičom a starším ľuďom; aby biskupi slávili v katedrále alebo na významnom mieste; a aby každá farnosť venovala aspoň jednu z liturgií tomuto dňu. "Chceli by sme, aby sa na ňom podľa možností zúčastňovali starí rodičia a vnúčatá, mladí aj starí spoločne," uzavrel Scelzo.

Na záver kardinál Farrell predstavil závery fóra. Prefekt v nich chcel identifikovať niekoľko bodov, ktoré by zhrnuli to, čo bolo zhromaždené počas práce v týchto dňoch.

Rodiny dnes musia objaviť, že spolu so sviatosťou manželstva dostali poslanie, o ktoré sa musia deliť s pastiermi; hlavný príspevok k službe rodine ponúka farnosť, ktorá je rodinou rodín, kde v harmónii žijú malé spoločenstvá, cirkevné hnutia a združenia; je potrebná primeranejšia formácia kňazov, diakonov, rehoľníkov, katechétov a iných pastoračných pracovníkov, pričom treba trvať na prítomnosti laikov vo formácii; prioritou musí byť príprava osôb, ktoré budú sprevádzať páry v príprave na manželstvo: manželov, ktorí sa po formácii môžu postarať o formáciu ďalších rodín a vytvoriť reťaz formátorov, ktorí budú iniciovať formačné procesy, ktoré sa rozšíria na ďalšie rozrastajúce sa rodiny; rodinná pastorácia musí byť v zásade misijná, aby sa dostala k ľuďom tam, kde sú; osobitnú pozornosť treba venovať rodinám v manželskej kríze alebo s inými ťažkosťami: pastorácia tých, ktorí sú odlúčení, rozvedení alebo opustení, so zvláštnym zreteľom na deti, zdravotne postihnuté osoby, starých ľudí; musíme osloviť aj tie rodiny, ktoré sú vzdialené od Cirkvi.

Nakoniec kard. Farrell prijal požiadavku účastníkov pokračovať v spolupráci prostredníctvom siete vzťahov medzi Svätou stolicou a biskupskými konferenciami, hnutiami a združeniami v duchu autentického spoločenstva a vzájomnej úcty. Ako vyplynulo aj zo záverečného kola otázok a odpovedí, sieť spoločnej práce umožní zdieľať nápady, projekty a byť spoločne efektívnejší na praktickej úrovni, aby sa dosiahlo srdce pastorácie, teda rodiny na celom svete.